Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Laga kraftvunna detaljplaner » 2011 » Oknö 1:1, 1:122 m fl. (Storön)

Detaljplan för Oknö 1:1, 1:122 m fl.

Planområdet ligger ca 6 km sydost om Mönsterås tätort och omfattar större delen av Storön. Planområdet gränsar i väster till Oknöviken, i norr till Mönsteråsviken och till Kalmarsund i öster. Området är ca 108 ha.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av fritidshus till  åretruntbostäder och samtidigt värna områdets karaktär och de naturvärden som finns på Oknö. Föreslagen omvandling grundas på ett ökat intresse för åretruntboende. Detaljplanen är en del av kommunens pågående arbete med att upprätta nya detaljplaner för Oknö. Dessa kommer att ersätta flera äldre detaljplaner. Gällande bestämmelser justeras så att de bättre stämmer överens med dagens krav på bostäder för permanent bruk. Samtidigt görs en översyn av mark som inte får bebyggas, fastighetsindelning och utrymme för trafik.

Ny bebyggelse medges på sydöstra delen av Storön där 3 nya tomter föreslås. Planen ska även möjliggöra en utvidgning av ett antal befintliga tomter genom omvandling av allmän platsmark till tomtmark. Allmänhetens tillgänglighet till stranden är viktig och en översyn av allmän platsmark  ingår i planarbetet. Tidigare planbestämmelse om att tomtplatserna ej får inhägnas utgår. Detaljplanen handläggs med normalt förfarande. Kommunen har bedömt att den ej medför betydande miljöpåverkan. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Planen vann laga kraft 2011-01-11. För vidare information, läs de länkade dokumenten till höger.

ÖK
Senast kontrollerad: 2013-12-20.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier