Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Barn & utbildning » Barnomsorg » Timmernabben » Förskolan Skutan » Likabehandlingsplan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Skutans plan mot diskriminering och kränkande behandling för läsåret 2016-2017.

Verksamhetsformer som omfattas av planen

 Förskoleverksamhet

Ansvariga för planen

Förskolechef Lotta Elmbro.

Vår vision

På vår förskola ska råda en trygg och trivsam stämning. Barn såväl som vuxna ska möta varandra med lyhördhet och respekt.

Till förskolan Skutan går alla utan rädsla för att bli utsatta för kränkande behandling eller mobbing. Vi ska ha insikt om allas lika värde.

Vi jobbar i vardagen med att barnen ska våga stå upp för sig själva, respektera varandra, allas lika värde osv.

Planen gäller från

Att den fastställts på arbetsplatsträff den 18 oktober 2016.

Planen gäller till

30 september 2017

Barnens delaktighet
 • I den dagliga verksamheten finns det inslag som berör likabehandlingsplanen och då skapas enkla samtal och diskussioner.
 • En vecka om året har vi även extra fokus på allas lika värde och hur man är mot varandra i vårt veckoprojekt: Vänskapsveckan.
 • Intervjuer och observationer.
Vårdnadshavarnas delaktighet
 • Vårdnadshavare blir upplysta vid inskolningen om att Likabehandlingsplanen finns på vår hemsida likaså att det finns ett exemplar på varje avdelning.
 • Samrådsmöte två gånger per termin.
 • Brukarenkät.
Personalens delaktighet

Planen diskuteras på våra arbetslagsträffar och vid planerings och utvärderingsdagar. Planen fastställs på arbetsplatsträff.

Förankring av planen

Likabehandlingsplanen görs känd genom att personalen aktivt varje år beskriver sitt likabehandlingsarbete och utvecklar nya förslag och åtgärder utifrån tidigare plan.

Genomgång av likabehandlingsplan vid ny anställning.

Hos barnen förankrar vi den genom att skapa vi-känsla i gruppen. Göra roliga saker ihop för att skapa positiva relationer i gruppen.

Så fort ett barn retas, fäller negativa kommentarer om andra eller utesluter ett barn, kommer vi markera att detta beteende inte accepteras. Förstärka statusen hos det barn som blir utsatt. Medvetet arbeta med alla barns lika rätt. Personalen reflekterar över sitt sätt att vara i förhållande till barngruppen och till varandra i arbetslaget.

Främjande insatser

Till Skutan går alla utan rädsla för att bli utsatta för kränkande behandling eller mobbing. 

Vi vuxna föregår med gott exempel och visar hur man bör bete sig mot varandra.

Vi pratar eller samtalar om hur man är en bra kompis och hur man kan hjälpa en som är utsatt.

Främja likabehandling oavsett kön.

Mål

Flickor och pojkar ska i vår pedagogiska miljö kunna bredda och utveckla sina förmågor och intressen utan att bli hämmade av traditionellt könsmönster.

Insats

Vi har diskuterat barnens val av aktivitet och rummens innehåll. Vissa förändringar har gjorts och vi tagit bort och lagt till material. Vi försöker vara vuxna förebilder och försöker även utmana våra egna uppfattningar i ämnet.

Ansvarig

Pedagogerna.

Uppföljning

Senast den 31 augusti 2017 ska pedagogerna utvärderat och redovisat sina insatser.

Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning

Mål

Alla barn ska behandlas lika och respekteras oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och att de ska känna sig accepterade både av vuxna och barn.

Insats

Vi jämför likheter och olikheter i det man gör, bland annat språk, mat, traditioner. Vi har pratat om att man får tycka olika och försöker visa på konkreta exempel i vardagliga situationer.

Ansvarig

Pedagogerna.

Uppföljning

Pedagogerna ska ha utvärderat sina insatser samt redovisat dessa senast den 31 augusti 2017.

Främja likabehandling vid funktionsnedsättning

Mål

Förskolan ska anpassa sin verksamhet med hänsyn till barnens olika förutsättningar. Genom attityder och handlingar kan personalen visa att alla barn är lika mycket värda.

Insats

Öka förskollärarnas kunskap om hur det är att leva med funktionsnedsättning. Tänka på vilka gemensamma aktiviteter man väljer och hur de utformas så alla kan delta på sina villkor. Vi strävar efter att anpassa verksamheten så att varje individ kan delta på sina villkor. Exempelvis ha mindre läsgrupper då det finns barn i gruppen som kan ha svårt för denna aktivitet

Ansvarig

Pedagogerna.

Uppföljning

Pedagogerna ska ha utvärderat sina insatser samt redovisat dessa senast den 31 augusti 2017.

Främja likabehandling oavsett sexuell läggning

Mål

Att alla barn och vuxna ska känna sig välkomna och accepterade oavsett sin sexuella läggning.

Insats

Förskolan ska försöka hitta barnböcker att köpa in som berör ämnet, men har ännu inte hittat några. När vi pratar om detta med barnen försöker vi förmedla en öppen syn.

Ansvarig

Pedagogerna.

Uppföljning

Pedagogerna ska ha utvärderat sina insatser samt redovisat dessa senast den 31 augusti 2017.

Främja likabehandling oavsett ålder

Mål

Förskolan ska se till barnens förmåga och intresse då vi planerar verksamheten.

Insats

Vi vuxna är medvetna om att det är barnens intresse och förmåga som ska styra verksamheten. Vi försöker ha lämpligt material och lämpliga aktiviteter.

Ansvarig

Pedagogerna.

Uppföljning

Pedagogerna ska ha utvärderat sina insatser samt redovisat dessa senast den 31 augusti 2017.

Främja likabehandling oavsett könsidentitet eller könsuttryck

Mål

Att alla barn känner att de kan se ut som de vill och vara som de vill oavsett kön och bli accepterade för det.

Insats

Göra de vuxna medvetna om deras förhållningssätt gentemot barnen när det till exempel gäller klädsel och utseende. Det vi tänker på är hur vi själva talar om klädsel och utseende. Istället för att säga cool tröja till pojkarna och fin tröja till flickorna kan vi säga Tycker du att tröjan är skön eller varm?

Ansvarig

Pedagogerna.

Uppföljning

Pedagogerna ska ha utvärderat sina insatser samt redovisat dessa senast den 31 augusti 2016.

Kartläggning

Metoder

Genom diskussioner i arbetslagen, genom föräldraenkäter och direkta samtal med föräldrar och barn.

Områden som berörs i kartläggningen

 • Kränkande behandling
 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Tillgänglighet
 • Ålder

Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen

 • Vi samtalar med barnen på respektive avdelning.
 • Barnintervjuer.  
 • Med föräldrar sker det i den dagliga kontakten, enkäter och vid utvecklingssamtalen.

Hur personalen har involverats i kartläggningen

Diskussion och reflektion i arbetslaget och på våra arbetsplatsträffar.

Resultat och analys

Pedagogerna har gått igenom likabehandlingsplanen och också diskuterat allmänt hur vi ska få ett bra socialt klimat på avdelningarna. Tanken är att i vardagliga situationer arbeta med barnens inflytande, deras egna val av aktiviteter och allas lika värde. Som konkret exempel kan nämnas att vi använt oss av röstning (Vilken bok ska vi läsa?), vara tydliga förebilder genom att låta den som talar få tala till punkt och inte bli avbruten, vuxna behöver inte ha företräde bara för att vi är vuxna! Vi har använt oss av ”talarsten” på samlingar. Vi genomförde den årliga kompisveckan under två veckor, då vi spelade teater som berörde tema kompis, vi diskuterade med barnen hur man bör vara mot varandra.

Likabehandlingsplanen utvecklas mer och mer för varje år. Material tas bort och läggs till. För några av diskrimineringsgrunderna har det varit mycket letande för att hitta lämpligt material som passar för barnens olika åldrar, men en tydlig förbättring har skett under året.

Förebyggande åtgärder

Motverka förekomsten av kränkande behandling, göra skillnader på kön eller könsuttryck samt sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, bristande tillgänglighet och ålder

Insatser

Genom att ha en ständigt pågående diskussion om vårt förhållningssätt gentemot barnen, föräldrarna och andra vuxna.

Att vi vuxna är medvetna om att det är barnens ålder, förmågor och intressen som ska styra verksamheten.

Göra barnen medvetna om:

 • Att kön inte behöver betyda att de måste vara, tycka, tänka eller se ut på ett visst sätt.
 • Att det finns olika familjekonstellationer.
 • hur det kan vara att ha en funktionsnedsättning.

Motivering

Vi ser att det är viktigt med förhållningssättet hos oss vuxna som arbetar på förskolan Det är också viktigt att vi är konsekventa i det vi säger och gör gentemot barn och vuxna. Att vi pedagoger pratar med barnen, lyssnar på dem och svarar på deras frågor och undringar. Att vi uppmärksammar varandra när vi medvetet eller omedvetet särbehandlar barnen av olika skäl.

Uppföljning

Pedagogerna ska ha utvärderat sina insatser samt redovisat dessa senast den 31 augusti 2017.

Rutiner för akuta situationer

Policy

Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår förskola.

Vi ska förebygga och motverka alla former av trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn lekar inom- och utomhus.

Det finns alltid minst en anställd i närhet av barnen.

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

Förskolechef Lotta Elmbro, telefon 073-033 43 83.

 • Avdelning Bryggan, telefon 0499-177 71.
 • Avdelning Ekan, telefon 0499-177 66.
 • Avdelning Flotten och Fyren, telefon 0499-177 69 och 0499-177 72.
 • Avdelning Kanoten, telefon 0499-177 73.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

I det dagliga arbetet med barnen uppmärksammar vi när ett barn utsätts för kränkande behandling. De vuxna agerar som goda förebilder och ser till att de barn som utfört den kränkande behandlingen förstår handlingen som de utfört.

Upplevelser att reagera på
 • Bli kallad dumma saker kopplat till utseende, kläder, beteende.

Uppmärksamma, prata med barnen om vad de gjort. Använda sig av "hur"-frågor:

 • Hur kände du? 
 • Hur tänkte du? 
 • Hur tror du att den andre kände sig? 
 • Hur ska du göra för att kompisen skall bli glad?

Barnen ska inte bara säga förlåt utan också göra förlåt. De vuxna ser till att det barn som utsatts för kränkning får upprättelse för det inträffade, genom tröst och genomgång av det inträffade.

Vid upprepade tillfällen eller riktade mot ett och samma barn ska föräldrar och förskolechef informeras och vidare åtgärder, om behov finns ska vidtas.

Ansvar
 • Den som sett eller hört.
 • Förskolans insatser ska dokumenteras och förskolechefen informeras och vidare åtgärder, om behov finns vidtas.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal

Som kollega och chef reagerar man och påtalar hur man upplever situationen.

Samtal med berörd vuxen genomförs när barn eller förälder anser att kränkning har ägt rum.

Ansvar
 • Den som kontaktats eller rektor.
 • Åtgärder och resultat dokumenteras.
 • Uppföljning med barn föräldrar eller vuxen sker inom en veck.
Ansvar
 • Den som genomfört samtalet.

Upplevelser att reagera på:

 • Bli kallad dumma saker.
 • Skämt som sårar.
 • Sarkasmer och ord som barnet inte förstår men känner olust inför.
 • Nedvärderande kommentarer.
 • Jämförelser med kamrats prestationer.
 • Fysiskt våld.

Rutiner för uppföljning

Uppföljning med barn och förälder eller vuxen sker inom en vecka.

Ansvar
 • Den som genomfört samtalet

Rutiner för dokumentation

Alla åtgärder dokumenteras (händelse, datum, inblandade barn och vuxna).

Ansvar
 • Se respektive åtgärdsplan 

Utvärdering

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Förskolechef och samtliga pedagoger.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

I vårt dagliga pedagogiska arbete jobbar vi aktivt mot kränkningar av olika slag. Pedagogerna har gått igenom likabehandlingsplanen och också diskuterat allmänt hur vi ska få ett bra socialt klimat på avdelningarna. Vi har använt oss av ”talarsten” på samlingar. Vi genomförde den årliga kompisveckan under två veckor, då vi spelade teater som berörde tema kompis, vi diskuterade med barnen hur man bör vara mot varandra. Vi har använt ett kompismaterial med tio små böcker. Mycket positivt och användbart.

Likabehandlingsplanen utvecklas mer och mer för varje år. Material tas bort och läggs till. För några av diskrimineringsgrunderna har det varit mycket letande för att hitta lämpligt material som passar för barnens olika åldrar, men en tydlig förbättring har skett under året.

Främja likabehandling oavsett kön

Vi har gjort rumsobservationer för att göra rummen mer inbjudande för alla. Vi har tagit bort en del saker och lagt till andra. Vi har erbjudit alla barn på avdelningarna samma material och aktiviteter. Allt material har funnits tillgängligt för alla. Vi försöker vara vuxna förebilder och försöker även utmana våra egna uppfattningar i ämnet.

Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning

Vi har pratat om att man får tycka olika och försöker visa på konkreta exempel i vardagliga situationer.

Främja likabehandling oavsett sexuell läggning

Vi har lånat böcker med olika familjeförhållanden. Samtalat med barnen om innehållet. Vi försöker förmedla en öppen syn till barnen.

Främja likabehandling oavsett könsidentitet eller könsuttryck

Det vi tänker på är hur vi själva talar om klädsel och utseende. Istället för att säga cool tröja till pojkarna och fin tröja till flickorna kan vi säga Tycker du att tröjan är skön eller varm? Vi jobbar i vardagen med att barnen ska våga stå upp för sig själva, respektera varandra, allas lika värde och så vidare.

Främja likabehandling vid funktionsnedsättning

Vi har anpassat bemötandet beroende på barns olika behov och förutsättningar. Vi har strävat efter att anpassa verksamheten så att varje individ kan delta på sina villkor. Exempelvis ha mindre läsgrupper då det finns barn i gruppen som kan ha svårt för denna aktivitet.

Främja likabehandling oavsett ålder

Vi försöker ha lämpligt material och lämpliga aktiviteter. Vi har lyssnat på barnen och försökt tillgodose deras intressen och önskemål.

Utvärdering av årets plan

För att underlätta utvärdering ska alla arbetslag varje månad ha en stående punkt på sitt reflektionsmöte gällande likabehandlingsplanen.

Förskolechefen ska ha en stående punkt stämningen i huset på varje lagledarträff.

Årets plan ska utvärderas

Senast den 31 augusti 2017.

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Förskolechef Lotta Elmbro.

Senast kontrollerad: 2016-10-20.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier